Taimistoviljelijät–Planskoleodlarna ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
sähköposti: taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Toiminnanjohtaja Jyri Uimonen
puh. 040-827 4833
sähköposti: jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi

Puheenjohtaja Tomi Tahvonen
Taimitie 40
10420 Pohjankuru
puh.0207-424 570
fax. 019-245 4550
sähköposti: tomi.tahvonen@tahvoset.fi  


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Taimistoviljelijät ry:n asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarnary
Verkkosivut:                        
www.taimistoviljelijat.fi

Osoite:                                Viljatie4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                    095841 6550

Sähköposti:                         taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Jyri Uimonen
Osoite:                                Viljatie 4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                    09 5841 6550
Sähköposti:                         jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi

3 Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri koostuu, kun asiakas tekee tilauksenTaimistoviljelijöille. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimi, postiosoite jamahdollinen laskutusosoite sekä tilatut tuotteet ja laskutuksen tiedot sekäasiakkaan mahdollisesti ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina laskutuksenvaatimat yhteystiedot, eli täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavattiedot:

Tilaajan yhteystiedot (postiosoite,puhelin, sähköposti ja Y-tunnus)

Maksutiedot (laskutukset jamaksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaanasiakkaan tilauksen tai maksullisiin tilaisuuksiin ilmoittautumisen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen jatietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisestiluovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:nulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksenperiaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain yhdistyksensihteerillä.

2) Sähköinen asiakas- ja jäsenrekisteri sijaitseevalvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Taimistoviljelijät ry jarekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsämukaan palomuurilla.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä on pääsääntöisesti oikeustarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjääkorjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisestiasianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään hyvänkirjanpitokäytännön mukaisesti. Vaadittaessa tiedot poistetaan, mikälilainsäädäntö ei edellytä niiden säilyttämistä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystäoma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava,poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksenkannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.